Follow

Uhh, this beer was disgusting. Down the drain you go... Extra disappointing as I can almost see the brewery from my house.

@ambivalena Haha vad är förolämpningen här? Att öl är äckligt, att jag är snobbig, eller att mitt lokala bryggeri är kasst? 😆

@mike Hsha, jag tänkte på de där du köpt häromdagen som jag undrade om du skulle våga dricka. Värre än så var det inte :)

@ambivalena Ahaaa... de var från andra sidan stan. Uppenbarligen där man måste shoppa hehe

@mike och förolämningar delas endast ut om jag är väldigt hungrig, så nej.

Sign in to participate in the conversation
Jergefelt.se

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!