Follow

First time at the cinema in a long time. We had the whole place to ourselves. 😎

@mike Härligt att sitta själva, det måste ju vara väldigt ovanligt.

@ambivalena Ja, jag klagar inte. Sonen bytte plats när han kände sig lite rastlös :)

@mike Ha ha ha, det är ju lyx, att kunna flytta runt :)

Sign in to participate in the conversation
Jergefelt.se

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!