@ambivalena Inte smakat än, får kylas till imorgon. Så kan jag bygga upp modet också.

@mike Ja det kommer nog behövas :)
Vill du att vi ska hålla dig sällskap här för säkerhets skull?

@ambivalena Ja, räknar med det. Annars har vi kanske en till filmidé här.

@mike Du...där sa du nåt. Jag ska ta och klura lite på det tills imorgon om det nu skulle behövas.

Sign in to participate in the conversation
Jergefelt.se

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!