@ambivalena Ja det var rätt kul, men inget jag känner att jag behöver göra igen förrän nästa sommar.

@mike hahaha! Inte lika kul som det såg ut med andra ord.

@ambivalena Hehe nej du vet ju förmodligen vilken golf jag föredrar, men helt ok grej att göra tillsammans :)

@mike hmm... vad kan det vara för slags golf *kliar mig i huvudet* :P

Sign in to participate in the conversation
Jergefelt.se

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!