Follow

Swedish, Varan-TV 

Har inte skrattat så här mycket på länge. Avsnitt 3 av Varan-TV Stories är bästa hittills. svtplay.se/varan-tv-stories

Sign in to participate in the conversation
Jergefelt.se

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!