Some hoard toilet paper, I hoard disc golf putters in a plastic type that’s going out of production 😢🥏

@mike Har en kompis på Latitude 64, de kanske har några liggande?

@MrsOstberg Tack, men de här favoriterna är från en amerikansk tillverkare. Coolt med en kompis där!

@mike Åhå då hjälpte det föga med kontakter. 🙈 Ja han håller på själv också, eller mer förr, men på hobbynivå än :) Roligt att kunna jobba med sin hobby ändå.

Follow

@MrsOstberg Ja verkligen.. gissar att måndagar inte är ett problem där

Sign in to participate in the conversation
Jergefelt.se

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!